Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy JAŚMIN

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy jest jedną z alternatywnych form długoterminowej opieki stacjonarnej. Oferta świadczeń skierowana jest przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, unieruchomionych fizycznie, u których proces intensywnego leczenia został zakończony.

Kluczowym zadaniem zakładu jest stała, profesjonalna opieka pielęgnacyjna, kontynuacja leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacji, terapii zajęciowej.

Skorzystaj z naszych profesjonalnych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewniamy:

  • całodobową opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą w przyjemnej domowej atmosferze,
  • systematyczną opiekę zdrowotną,
  • pomoc i opiekę w codziennych potrzebach życiowych.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Jaśmin jest dla:

  • osób z różnymi schorzeniami neurologicznymi , m.in. chorobą Alzheimera,
  • chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym (SM), po udarach i urazach mózgu,
  • demencją starczą, osoby długowieczne, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pozostać w domu bez opieki
  • z programu pobytu i rehabilitacji mogą korzystać również pacjenci po przebytych urazach i zabiegach ortopedycznych.

Szczególną cechą naszego ośrodka jest doskonale rozwinięta oferta rehabilitacji ruchowej oraz funkcji poznawczych. W ramach standardowej opłaty za pobyt nasi pacjenci mają zapewnione grupowe i indywidualne zajęcia z:

  • terapeutą zajęciowym
  • fizjoterapeutą.

Barbara Opawska ZAJAZD „EUROPA” realizuje projekt w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Remont pomieszczeń budynku „Zajadu Europa w celu utworzenie zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego dla seniorów”

mająca na celu stworzenie 3 dodatkowych miejsc pracy w rozbudowywanym  Zakładzie Opiekuńczo Pielęgnacyjnym Rezydencja „Jaśmin” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.